Opšti uslovi putovanja

Allegra Krstarenja

Početna / Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 29. Zakona o turizmu Crne Gore (“Službeni list Crne Gore” br. 61/2010 od 22.10.2010), direktor turističke agencije ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O. BAR, broj licence 197 (u daljem tekstu: Organizator) dana 15.01.2021. godine utvrđuje sljedeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Ovi Opšti uslovi dostupni su putnicima na web stranici Organizatora www.allegrakrstarenja.com, u sjedištu Organizatora, kao i na prodajnim mjestima turističkih agencija sa kojima Organizator ima zaključene Ugovore o posredovanju ili Ugovore o subagenturi. Putnik je u obavezi da prije zaključenja Ugovora/potvrde o putovanju prethodno pročita i prouči tekst Opštih uslova putovanja i svojim potpisom potvrđuje da su mu prije zaključenja Ugovora isti uručeni u jednom primjerku, da je upoznat sa sadržinom istih i da ih u cjelosti prihvata.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio Ugovora/potvrde o putovanju (u daljem tekstu: Ugovor) između putnika i turističke agencije “ALLEGRA-MONTENEGRO D.O.O.” kao Organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi definisanih pisanim ugovorom ili Programom putovanja (u daljem tekstu: Program).

 • 01. Prijave, uplate i ugovor

  Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu Organizatora i agencijama sa kojima ima zaključen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u programu putovanja Organizatora i Ugovoru ne naznači svojstvo Posrednika, odgovara za izvršenje Programa putovanja kao organizator putovanja. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora. Ugovor može biti zaključen i na trajnom nosaču zapisa i u elektronskoj formi, uz obaveznu uplatu akontacije u visini od najmanje 40% od cijene aranžmana. Ostatak ugovorene cijene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana prije početka putovanja. Ukoliko Putnik u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je jednostrano otkazao putovanje, pri čemu Organizator ima pravo da zadrži novčani iznos u skladu sa skalom otkaza iz člana 9. Opštih uslova, odnosno da od putnika zahtijeva razliku u cijeni ukoliko je do dana koji se smatra danom raskida Ugovora Organizatoru platio manji iznos od iznosa koji Organizatoru pripada zbog jednostranog otkaza, u skladu sa skalom 9. Opštih uslova. U slučaju da je Putnik uplatio turističko putovanje preko Posrednika, ukoliko ne izvrši kompletnu uplatu 15 dana prije početka putovanja, ugovor se smatra jednostrano raskinutim od strane Putnika. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

  Putnik zaključenjem Ugovora potvrđuje da mu je uručen Program, koji uz ove Opšte uslove postaje njegov sastavni dio. Ugovor obavezuje Organizatora i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promjene nastanu uslijed više sile.

  Organizator je u obavezi da prije zaključenja Ugovora obavijesti Putnika o svakoj promjeni podataka iz Programa u pismenoj formi ili trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu). Ukoliko je rezervacija izvršena putem sredstava komunikacije na daljinu, Organizator ima obavezu da Putnika na isti način na koji je rezervisao putovanje obavijesti o promjeni podataka iz Programa, a Putnik ima obavezu da se u roku od 48 sati od prijema obavještenja o promjeni izjasni da li ponudu prihvata ili ne prihvata i otkaže rezervaciju.

  Jedan Putnik može zaključiti Ugovor za više lica, uz obavezu da Putnik potpisnik Ugovora u trenutku zaključenja Ugovora dostavi Organizatoru na uvid pasoše ostalih Putnika, čime se, uz uplatu cijene aranžmana/akontacije i upisivanjem broja njihovih pasoša u Ugovor smatra da su i ostali putnici saglasni sa zaključenjem istog. Ovakav Ugovor, zajedno sa svim posljedicama koje proizilaze (raskid Ugovora, otkaz putovanja, uplata akontacije, odnosno preostalog dijela aranžmana i dr.) važe za sve putnike navedene u Ugovoru, a naročito činjenica da su upoznati sa Programom i ovim Opštim uslovima.

 • 02. Obaveze i prava organizatora

  U svom poslovanju, Organizator je dužan da postupa u skladu sa pažnjom dobrog privrednika. Obaveze Organizatora su: da sa Putnikom zaključi Ugovor, da Putniku uruči Program i ove Opšte uslove, da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja - (u daljem tesktu: paket putnog osiguranja); da isplati srazmjernu realnu razliku između ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga (u daljem tekstu: sniženje cijene) povodom blagovremenog i osnovanog prigovora putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Programa nastali: krivicom putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, djelovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posljedice neizbježne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvidjeti i prevladati; da se saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti stara o pravima i interesima putnika; da prije polaska na put dostavi putniku ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera organizatora, odnosno naziv, adresu i broj telefona Organizatora; ne odgovara za usluge pružene putniku od strane drugih lica van Programa.

  Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

  U slučaju da se rezervacija i prodaja turističkog aranžmana vrši na daljinu, Organizator je obavezan da sa putnikom zaključi Ugovor koji osim podataka iz Programa sadrži i: posebne zahtjeve putnika sa kojima se organizator saglasio; adresu, postupak i rok za ulaganje pritužbi putnika, kao i rok za rješavanje pritužbi, naziv i adresu organizatora, putnika i osiguravača; datum i mjsto zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana i uslove pod kojima putnik ima pravo da odustane od Ugovora i naziv i adresu zastupnika odnosno posrednika, ukoliko je preko njih zaključen Ugovor.

 • 03. Obaveze i prava putnika

  Da se prije zaključenja Ugovora detaljno upozna sa uručenim Programom i ovim Opštim uslovima, što svojim potpisom na ugovoru potvrđuje u vidu posebne ugovorne klauzule; da istakne i ugovori posebne zahtjeve koji nisu obuhvaćeni Programom, da se upozna o mogućnostima zaključenja ugovora o svim mogućim fakultativnim vidovima osiguranja; uplati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom, ovim Opštim uslovima i Programom; Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) i po sopstvenom izboru obezbijedi odgovarajuće polise putnog osiguranja; Isplati štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova. Oganizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom putnika i da solidarno snosi neplaćeni dio cijene aranžmana odnosno Programa; Bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru i neposrednom pružaocu usluga i da o tome sa njima sačini i potpiše potvrdu o istom; Prije zaključenja ugovora se informiše preko sajta Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore (www.mvp.gov.me) ili na drugi način o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika; Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

 • 04. Cijene turističkih usluga obuhvaćenih programom putovanja

  Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj cijeni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Cijene su iskazane u valuti EURO. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije. Usluge izvršene u inostranstvu (van Programa putovanja), plaćaju se na licu mjesta neposrednom izvršiocu usluge.

  Prodajna cijena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv dio neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedećih usluga prosječnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i to: smještaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaća (dalje: standardne usluge), ako nešto drugo nije Programom predviđeno ili posebno ugovoreno.

  Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije Programom predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih, internet i dr. usluga, posebno sjedište u prevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd.), dodatni obroci, napojnice za brodsko osoblje i dr. (dalje: posebne usluge).

  Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu su određeni od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do dijve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan početka putovanja). Sve vrste usluga koje nisu predviđene Programom putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti sa Organizatorom. Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge koje nisu predviđene Programom.

  Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom i pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga, kao npr. hotela, i dr., osim ako putnika nije izričito uputio na iste. Ukoliko Putnik zahtijeva posebnu uslugu tokom putovanja, van Programa, plaća je na licu mjesta predstavniku strane agencije u valuti zemlje u kojoj se nalazi, a Organizator nije odgovoran za usluge koje pruži i naplati strana agencija, odnosno neposredni pružalac usluga, za usluge koje nisu bile predviđene Programom niti obuhvaćene Ugovorom.

  Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme – čas polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona, uplovljavanja ili isplovljavanja broda i dr. na koje organizator ne može uticati, te zbog toga u navedenim slučajevima Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviđeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja - već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

  Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje dva časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio kompanije. U slučaju pomijeranja navedenog vremena polijetanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primijenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio saobraćaja. Po pravilu odlazak - dolazak, polijetanje - slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smještajnom objektu, smatra se da je Program u cijelosti izvršen. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim danima.

 • 05. Kategorizacija i opis usluga

  Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. U Programu je navedena kategorizacija smještajnih objekata u trenutku zaključenja Ugovora Organizatora i ino partnera. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge (prosiječne standarde kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije i mjesta), zbog čega je neophodno da Putnik ugovori posebne usluge ukoliko ih želi ili su mu neophodne.

  Opisi iz Programa se odnose isključivo na smještajne objekte sa pripadajućim sadržajima, a ne i na njihovo šire okruženje. Pojedini sadržaji u Programu ne moraju biti u funkciji imajući u vidu period boravka i druge parametre (okolne objekte, konfiguraciju terena i slično).

  Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene Programom ne podrazumijevaju njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku po unaprijed utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva turističkog vodiča, turističkog pratioca ili predstavnika organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih Opštih uslova i sve eventualne posljedice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u cjelosti.

 • 06. Smještaj, ishrana i prevoz

  Raspored soba / apartmana u hotelu određuje recepcija istog. Hoteli mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smještajnih objekata i jedinica. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. uslove. Ako pet dana prije ugovorenog dana otpočinjanja turističkog putovanja Organizator utvrdi da je prinuđen da izmijeni pojedine bitne odredbe ugovora – vrstu, lokaciju, kategoriju ili nivo udobnosti smještaja dužan je da izmjene bez odlaganja saopšti Putniku u pismenoj formi ili na trajnom nosaču zapisa (trajnom medijumu) koji je lako dostupan potrošaču. Putnik može u roku od dva dana od dana prijema obavještenja o izmjenama Ugovora da prihvati izmjene ugovora ili da raskine ugovor uz povraćaj uplaćene cijene, o čemu je dužan da bez odlaganja obavijesti Organizatora na način na koji je izvršio rezervaciju.

  Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti Putnika zamijeniti smještajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost putnika i povraćaja razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta.

  Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu, a naročito na: deponovanje i čuvanje novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smještaja i napuštanja sobe u određeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr. Ako drugačije nije ugovoreno, smještaj Putnika u objekat je najranije poslije 16:00 sati na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09:00 sati na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog prevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prevoza.

  Ako drugačije nije ugovoreno, trokrevetne i četvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu pogoršati kvalitet smještaja, u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na njen eventualni drugačiji sastav, miris i ukus ili eventualni salinitet, smatra hemijski i bakteriološki ispravnom za sve ostale potrebe. Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 časa. Osim kod namjere i grube neodgovornosti, Organizator nema nikakvu odgovornost za predmete, koji se obično ne nose sa sobom. Zato se putnicima ne preporučuje, da na putovanja nose sa sobom vrijedne predmete, a u suprotnom, putniku se preporučuje da iste preda uredno na čuvanje. Organizator ne odgovara putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

  Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja, bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija). Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INCLUSIVE LIGHT i bilo koja druga usluga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Doručak, ako drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumijeva kontinentalni doručak. Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, hotel ima pravo da umjesto usluge samoposluživanja servira uslugu a la carte – posluživanje. U slučaju da na licu mjesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

  Usluge transfera i prevoza putnika podrazumijevaju standardni kvalitet po važećim propisima zemlje gdje se usluga realizuje i primijenjuju se propisi, principi i pravila određeni od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, izuzev ako je to posebno ugovoreno, itd.).

  Neusklađenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika (imena putnika, rok važenja, datum rođenja, broj pasoša) može imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom za šta posljedice snosi putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posljedice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

  Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu, ukoliko je pod uticajem alkohola, droge ili neprimjerenog ponašanja – organizator ima pravo da odbije uslugu prevoza ili da ga u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva, a dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Organizatora, a ukoliko putnik ne dođe zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva do hotela, primjenjivaće se skala otkaza iz člana 9. U prevoznim sredstvima zabranjeno je pušenje, konzumiranje opojnih sredstava i alkohola. Putnik ne smije uznemiravati svojim ponašanjem službena lica u autobusu - vozače i vodiče, u protivnom biće odmah udaljen iz prevoznog sredstva. Putni pravac, pauze, mjesto i dužine njihovog trajanja određuje vodič/vozač. Vodič/vozač ima pravo da, zbog neižbježnih okolnosti, promijeni red vožnje, itinerer puta ili redosljed obilazaka lokaliteta. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prevoz će biti što je moguće bliže smještaju). Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, Organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, Organizator ne odgovara. Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima i da lične stvari i vrijednosti ne ostavlja u autobusu (Organizator ne odgovara za njihov nestanak). Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa (mini bus, autobus ili double decker) bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mjesta.

  Prevoz Putnika koji se obavlja vazdušnim, željezničkim, morskim, rječnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima kojima se regulišu pomenute vrste saobraćaja.

 • 07. Putne isprave, zdravstveni i zakonski propisi

  Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom Crne Gore. Obaveza je Putnika da obavijesti Organizatora da li će putovati sa stranom putnom ispravom, u suprotnom, dužan je da se samostalno upozna sa viznim, carinskim, zdravstvenim i dr. uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju u nadležnom konzulatu, kao i da sve potrebne dokumente obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje šest mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putniku. Ukoliko putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu.

  Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezane za njegovo zdravstveno stanje (specifična ishrana, karakteristike smeštaja i sl.). Za putovanja u zemlje u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Crne Gore, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primjenjuju se odredbe tačke 9 ovih Opštih uslova.

 • 08. Promjena i otkaz ugovora od strane organizatora

  Prije početka putovanja: Organizator je dužan da putnika obavijesti o svakoj bitnoj promjeni Programa na način na koji je zaključen Ugovor, najkasnije u roku od pet dana prije početka putovanja, a Putnik ima rok od 48 sati od dana prijema obavještenja o otkazu odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu. Prihvatanje nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu ugovorene cijene. U slučaju prihvatanja nove ponude, Putnik ima pravo na srazmjerno sniženje cijene, u slučaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u cijeni između prvobitne i nove ponude, ukoliko je ponuda skuplja od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponuđenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povraćaj ukupno uplaćene cijene. U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

  Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju: nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavijestio najkasnije pet dana prije početka turističkog putovanja; prestanka ugovora zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

  Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-čarter linijama, brodovima, vozovima ili hidrogliserima najmanje 80% popunjenosti kapaciteta.

  Za vrijeme putovanja: Organizator za vrijeme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavijestiti putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene Programa ukoliko se promijene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene programa putovanja. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, organizator ima pravo na naknadu za stvarno izvršene usluge.

  Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik u okviru grupnog putovanja ometa sprovođenje putovanja usljed grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju, putnik ima obavezu da organizatoru nadoknadi pričinjenu eventualnu štetu. U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje se unaprijed nisu mogle predvidjeti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja proglašenog od strane državnih organa zemlje putovanja, eksplozija, zaraze, epidemije i drugih bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obje ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne, odnosno učinjene troškove. Ukoliko Putnik uprkos obezbeđenoj evakuaciji ili naredbe nadležnih vlasti države Crne Gore, ipak želi da nastavi putovanje, u obavezi je da o tome sastavi i potpiše pisanu izjavu da je obaviješten da može biti vraćen u Crnu Goru, da je upoznat sa eventualnim posljedicama ostanka i sa činjenicom da mu Organizator putovanja možda neće moći omogućiti povratak u najkraćem roku u slučaju kasnije promjene situacije u zemlji putovanja.

 • 09. Odustajanje putnika od putovanja

  Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvijestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

  • ako se putovanje otkaže 91 dan prije početka putovanja ili ranije (blagovremeni otkaz) – iznos administrativnih troškova iznosi 5% od ugovorene cijene putovanja ili najmanje 60.00 EUR.
  • 25% ako se putovanje otkaže 90 do 61 dana prije početka putovanja,
  • 40% ako se otkaže 60 do 53 dana prije početka putovanja,
  • 60% ako se otkaže 52 do 36 dana prije početka putovanja,
  • 80% ako se otkaže 35 do 16 dana prije početka putovanja,
  • 100% ako se otkaže 15 do 0 dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

  Za pojedine brodske i avio kompanije vrijede njihovi uslovi otkaza putovanja. U slučaju da u bilo kojem trenutku dođe do promjene uslova od strane brodske ili avio kompanije, novi uslovi imaju prednost i uvažavaju se strožiji uslovi. Za putovanja gdje ALLEGRA-MONTENEGRO DOO nastupa samo kao Posrednik, vrijede opšti uslovi izabrane brodske ili avio kompanije, ponuđača izabrane usluge ili Organizatora. Uslovi brodskih kompanija, ponuđača drugih usluga i drugih organizatora su na raspolaganju u njihovim katalozima, na njihovim web stranicama i u drugim publikacijama koje te kompanije objavljuju.

  Odustajanjem nakon polaska smatraju se i sljedeći slučajevi: ako putnik nije stigao na ukrcaj iz bilo kojeg razloga, ako je napustio otpočeto krstarenje bez obzira na razlog, ako nije u mogućnosti da nastavi putovanje jer je naknadno utvrđeno da nema važeću putnu ispravu i/ili ulazne i tranzitne vize država koje obuhvata putovanje. Svaka promjena imena putnika se naplaćuje u iznosu od najmanje 50.00 EUR po osobi, ukoliko to brodska ili avio kompanija dozvoljava. Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize i slično, smatra se odustajanjem putnika od putovanja.

  Putnik je u obavezi Organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, odnosno poziva za vojnu vežbu putnika ili zvanično proglašene elementarne nepogode ili vanrednog stanja od nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene slučajeve, Putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene spriječenosti za rad (potvrdu izabranog ljekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vježbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i slično, za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja.

  Iznenadna bolest podrazumijeva od strane ovlašćenog ljekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane poslije zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtijeva liječenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova.

  U slučaju da je Putnik sa osiguravačem zaključio Ugovor o osiguranju od otkaza putovanja, svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača, pri čemu će se primijeniti odredbe Opštih uslova osiguranja osiguravača. Prilikom odustajanja od ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza i iznos uplaćen na ime osiguranja.

 • 10. Prtljag

  Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključivo stvar samih Putnika. Preporučuje se da se zlato, novac, dokumenti, vrijedne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu.

  Kod prevoza autobusom, putnik može ponijeti dva komada prtljaga. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo (lični prtljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima.

  Na svim aerodromima se primijenjuju posebna bezbjedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na Aerodromu Podgorica na telefon 020/444244, na Aerodromu Tivat na telefon 032/670930 ili putem web sajta: www.montenegroairports.com.

  Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete. Zato se putnicima ne preporučuje da na putovanja nose sa sobom vrijedne predmete.

  Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga lokalnom predstavniku Organizatora ili ino partneru. Ukoliko Putnik svojom krivicom propusti da prijavi nedostatke, gubi pravo na naknadu i dalja potraživanja vezana za učinjeni propust.

  U slučaju da je Putnik sa osiguravačem zaključio Ugovor o osiguranju od otkaza putovanja, svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača, pri čemu će se primijeniti odredbe Opštih uslova osiguranja osiguravača. Prilikom odustajanja od ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje u dobijanju viza i iznos uplaćen na ime osiguranja.

 • 11. Garancija putovanja

 • 12. Putno, zdravstveno i druga osiguranja

  U cijenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kojoj se eventualni zahtjevi direktno upućuju. Putnik je dužan da pročita uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospijevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen da obezbijedi paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbijedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog liječenja.

 • 13. Reklamacija putnika i rješavanje sporova

  Putnik je obavezan da bez odlaganja na licu mjesta opravdanu reklamaciju saopšti lokalnom predstavniku organizatora, a ako ovaj nije dostupan ili ga nema, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili direktno Organizatoru i sarađivati u dobroj namjeri da se otklone uzroci reklamacije i prihvatiti ponuđeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

  Za pomoć, hitne i druge slučajeve, Putnik može kontaktirati ALLEGRA-MONTENEGRO DOO preko mobilnog telefona +38267641164 i fiksnog telefona +38230315666, radnim danima i subotom od 08:00 do 20:00 sati po srednjeevropskom vremenu ili preko emaila: info@allegrakrstarenja.com i na adresi: Marina bb, Putnički terminal, Bar.

  Potrebno je da putnik navede broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta-broda, imena putnika, adresu ili broj telefona preko kojih se može kontaktirati. Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje, a Organizator putovanja je dužan da u razumnom roku koji zavisi od svakog pojedinačnog slučaja, opravdanu reklamaciju otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i sl.).

  Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome na licu mjesta sastavlja potvrdu koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je Program u cjelosti izvršen.

  Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, putnik je obavezan da u roku od osam dana nakon ugovorenog dana završetka putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana utvrđenog nedostatka organizatoru, lokalnom predstavniku organizatora ili lokalnoj turističkoj agenciji dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (potvrdu o prigovoru na licu mjesta, račune o plaćenim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtijevati povraćaj razlike u cijeni. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno, jer Organizator neće razmatrati grupne reklamacije.

  Poželjno je da prigovor Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u Baru, Putnički terminal, Marina bb, odnosno putem faksa +38230315666. Putnik može dа izjаvi prigovor i usmeno u sjedištu Organizatora ili putem telefona +38230315666, elektronskim putem preko e-mail adrese info@allegrakrstarenja.com, odnosno nа trаjnom nosаču zаpisа, uz dostаvu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost prigovora.

  Organizator je dužan da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Organizator je dužan uzeti u razmatranje samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta.

  Putnik gubi pravo na srazmjerno sniženje cijene i naknadu štete ako neblagovremeno, nesavjesno i na propisani način propusti da ukaže Organizatoru na odstupanje između pruženih i ugovorenih usluga, osim ako se propuštanje ne može staviti Putniku na teret.

  Organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor na prigovor u roku od osam dana od dana prijema prigovora Putnika, odnosno u roku od 15 dana od dana dostavljanja blagovremenog i osnovanog prigovora putniku isplatiti razliku u cijeni na ime neizvršenih, neadekvatno izvršenih odnosno djelimično izvršenih usluga. Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku odgovor da isti u ostavljenom roku uredi pod prijetnjom propuštanja. Organizator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima u zakonskom roku odgovoriti Putniku i na prigovore koje su neblagovremeni, neosnovani ili neuredni.

  Sniženje cijene po prigovoru Putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene Programa.

  Putnik i Organizator se obavezuju da će sve eventualne sporove pokušati da riješe međusobnim dogovorom, u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici, uz primjenu odredbi Zakona o turizmu, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Opštih uslova putovanja Organizatora.

 • 14. Individualna putovanja na "upit" i pojedinačne usluge

  Za individualne »rezervacije na upit« putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od EUR 50.00. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u cjelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u cjelosti u skladu sa zahtjevima putnika, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti.

 • 15. Zaštita ličnih podataka putnika

  Putnik je upoznat da je Organizator usaglasio svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, e-mail adresa, poštanska adresa stanovanja, koje isti Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu organizatora i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

 • 16. Obaveznost primjene

  Organizator može programom putovanja ili posebnim opštim uslovima predvidjeti povoljnije odredbe za putnika u odnosu na ove uslove, a u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi, korporativna putovanja i dr.), Organizator može predvidjeti i nepovoljnije uslove za putnika u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja i iznosa i rokova plaćanja i slično.

  Ovi Opšti uslovi putovanja važe od 15.01.2021. godine.